Verkeerslawaai slecht voor hart en toch meer lawaai toestaan

Twee berichten die weinig met elkaar te maken hadden in de berichtgeving, maar wel opmerkelijk zijn.

Het eerste artikel betreft de uitkomsten van een onderzoek naar de relatie verkeerslawaai en hartaanvallen. Tussen beide bleek een sterk verband te bestaan, ook als werd gecorrigeerd voor allerlei andere variabelen(1). Het is een van de omgevingsfactoren die onze gezondheid ongunstig beïnvloeden.

Het tweede bericht komt uit de transportsector. In de komende jaren wordt een forse toename van het goederentransport verwacht met als gevolg meer geluidsoverlast. Veel gemeenten, zoals Borne, maken zich hierover grote zorgen. Terecht, de historie leert dat economische belangen altijd zwaarder wegen dan gezondheidsbelangen. De overheid kiest altijd voor de economie, voordat onze leefomgeving wordt gewogen. Komt die in het gevaar dan worden er hekken geplaatst allerlei andere maatregelen, maar nooit wordt de oorzaak zelf, in dit geval de goederentreinen, aangepakt.

Natuurlijk hoeft niet elk onderzoek direct tot allerlei acties te leiden. Maar als overheid is het wel de plicht op de hoogte te zijn van dergelijke onderzoeken en het belang daarvan in te zien. En vervolgens als overheid het onderzoek desnoods nogmaals op waarheid te toetsen. En als dan blijkt dat de uitkomst inderdaad klopt, dan hoort dat wel degelijk voorgenomen besluiten bij te stellen. Maar het kan niet zo zijn dat we dergelijke onderzoeken negeren, waarom doen we het dan nog? Ten aanzien van onze leefomgeving en gezondheid zou het net zo moeten zijn als in de geneeskunde. Zekerheid voor alles. Dus pas een besluit nemen als zeker is uitgesloten dat er geen risico is voor leefomgeving en gezondheid. Dat willen politici ook als zij zelf een gezondheidsprobleem hebben, dus waarom niet als het gaat over besluiten die de gezondheid van burgers negatief kan beïnvloeden? Dat is volstrekt onlogisch.


  1. http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0039283
  2. http://www.nieuwsbladtransport.nl/Nieuws/Article/tabid/85/ArticleID/27262/ArticleName/Meergeluidsoverlastdoorgoederentreinen/Default.aspx

Leave a Reply